Brief Grupy Granica

JAK WYGLĄDA SYTUACJA PO 4 MIESIĄCACH OD ZNIESIENIA STREFY? LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2022

Mur i częściowe zniesienie strefy zakazu przebywania nie wpłynęły na zmniejszenie kryzysu humanitarnego.Wzdłuż granicy Polski z Białorusią nadal dochodzi do wielu naruszeń i łamania praw człowieka. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, również tej zimy spodziewamy się kolejnych przypadków śmierci z wychłodzenia.Od sierpnia 2021 udzieliliśmy pomocy humanitarnej około 13 000 osób, a wiele z nich stanowiły kobiety i dzieci.Skala kryzysu po zniesieniu strefy: od 1 lipca do 10 października:

otrzymaliśmy prośby o pomoc humanitarną od 1642 osób, w tym 68 dzieci,

udało nam się pomóc 1172 osobom, w tym 56 dzieciom,

1119 osobom udzieliliśmy pomocy humanitarnej, 55 prawnej, a 199 specjalistycznejmedycznej (przy czym większości interwencji towarzyszy podstawowa pomoc medyczna),

udokumentowaliśmy też 254 wywózek,

zarejestrowaliśmy zaginięcie 22 osób.Od początku kryzysu humanitarnego potwierdzonych zostało przynajmniej 27 ofiar śmiertelnych (ile osób naprawdę zginęło na granicy być może nigdy się nie dowiemy).Po ponad roku mamy też kilka orzeczeń sądu potwierdzających bezprawne i niehumanitarne działania polskich służb. Jeden z ważniejszych wyroków w ostatnich miesiącach zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, który uznał, że wypchnięcie do Białorusi irackiej rodziny z dziećmi przez polską Straż Graniczną było bezprawne!Więcej informacji oraz nasze postulaty znajdziecie się w aktualnym briefie Grupy Granica. Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu.

HUMANITARIAN AID BORDER GROUP’S BRIEF: WHAT IS THE SITUATION 4 MONTHS AFTER THE ABOLITION OF THE EXCLUSION ZONE?JULY – OCTOBER 2022

The construction of the wall and the partial abolition of the exclusion zone have not reduced the scale of the humanitarian crisis.Along the Polish-Belarusian border, numerous human rights violations and abuses may still be observed. If the situation does not change, we may expect more cases of deaths from hypothermia this winter as well.Since August 2021, we have provided humanitarian assistance to 13,000 people, which included many women and children.Scale of the crisis after the partial abolition of the exclusion zone: between 1 July and 10 October:

we received humanitarian requests from 1,642 people, including 68 children,

we helped 1172 people, including 56 children,

we provided 1119 people with humanitarian assistance, 55 with legal assistance and 199with specialised medical assistance (most interventions were accompanied by basic medical assistance),

we also documented 254 push-backs,

we registered the disappearance of 22 persons.At least 26 deaths have been confirmed since the beginning of the humanitarian crisis (we will never know how many people really died at the border).After more than a year, we have several court rulings confirming the unlawful and inhumane actions of the Polish services.One of the most important verdicts in recent months was issued by the Provincial Administrative Court (WSA) in Bialystok, which ruled that the push-back to Belarus of an Iraqi family with children by the Polish Border Guard was unlawful!More information about the crisis and Grupa Granica’s demands are available in our latest brief.

https://www.hfhr.pl/grupa-granica-podsumowanie-dzialan-lipiec-pazdziernik-2022/
Skip to content