Grupa Granica potrzebuje Waszego wsparcia!

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Dzięki Wam pomogliśmy już tysiącom osób. Kryzys humanitarny trwa i musimy działać dalej! Bez Was nie damy rady!

Organizujemy zbiórkę pieniędzy na dalsze działania – link do niej znajduje się w pierwszym komentarzu pod postem.

Pozostawieni bez pomocy państwa oraz instytucji, pozbawieni swoich praw, niekiedy doświadczeni przemocą ze strony służb mundurowych łamiących podstawowe prawa człowieka. Niektórych szczuto psami, bito i torturowano. Innym grożono bronią, siłą wpychano na drut kolczasty i do zimnej rzeki. Docierały do nas także informacje o gwałtach. Liczba zmarłych i zaginionych migrantek i migrantów na pograniczu polsko-białoruskim stale rośnie.

Kim jesteśmy i co robimy?

Od prawie roku cała odpowiedzialność za udzielanie pomocy osobom uchodźczym na granicy Polski i Białorusi spoczywa na barkach lokalnych mieszkanek i mieszkańców, wolontariuszy i nielicznych organizacji pozarządowych. Grupa Granica jest nieformalną koalicją zrzeszającą wielu i wiele z nich i aktywnie wspierającą działania związane z pomocą humanitarną.

Nie dzielimy osób uchodźczych na lepsze i gorsze – od niemal roku udzielamy pomocy humanitarnej bez względu na kraj pochodzenia, kolor skóry czy płeć. Na pograniczu polsko-białoruskim osoby uchodźcze są oszukiwane, bite i okradane, często znajdują się na skraju wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Wiele z nich choruje, a jednocześnie – nie bez powodu – boi się ujawnić służbom i poprosić o pomoc. Obawiają się przemocy ze strony zarówno białoruskich funkcjonariuszy, jak i polskiej Straży Granicznej, która stosuje nielegalne wywózki.

Od początku kryzysu do lipca 2022 roku zwróciło się do nas o pomoc ponad 11 000 osób. Udało nam się wesprzeć ponad 8000 z nich, w tym co najmniej 1000 dzieci.

Dziś wiemy, że kryzys humanitarny będzie niestety trwał kolejne miesiące. Poza udzielaniem bezpośredniej pomocy humanitarnej i medycznej w przygranicznych lasach bierzemy udział w postępowaniach o przyjęcie wniosków o ochronę międzynarodową, a także poszukujemy osób zaginionych. Wspieramy osoby zamknięte w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców – często pozbawione swoich podstawowych praw. Stale dostarczamy opinii publicznej sprawdzone i rzetelne informacje o sytuacji na granicy, dokumentujemy naruszenia praw człowieka i wyjaśniamy kwestie prawne. Monitorujemy i dokumentujemy kluczowe wydarzenia.

To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie Wasze ogromne wsparcie! Potrzebujemy go nadal, bo nic nie wskazuje na to, by przemoc na granicy i wywołany nią kryzys humanitarny miały się wkrótce skończyć. Jednocześnie nieustająco wzywamy polski rząd do humanitarnego rozwiązania kryzysu na granicy oraz do deeskalacji przemocy.

Dlaczego Wasza pomoc jest taka ważna?

Każda wpłacona złotówka zwiększa szanse na dostarczenie skutecznej pomocy tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Pokażmy razem, że pomaganie jest legalne i nie zna granic. To przemoc jest przestępstwem, a odwracanie od niej wzroku sprzyja dalszemu łamaniu prawa przez rządzących i podległe im służby.

ENGLISH VERSION:

Grupa Granica / Border Group needs your support! Thanks to you, we have already helped thousands of people. As the humanitarian crisis continues, we must continue our work too! And we won’t be able to do it without you!

We organize a fundraising campaign for our further actions. Direct link can be found in the first comment under the post.

Some of them were left without the help of the state and its institutions, deprived of their rights; some experienced violence from uniformed services that continuously violate basic human rights. Some were scared and chased by dogs, or even beaten and tortured. Others were threatened with weapons, forced to walk straight into barbed wire and into the cold river. Some of them reported rapes. The number of deceased and missing migrants on the Polish-Belarusian border is constantly growing.

What we do and who we are?

For almost a year, the whole responsibility for helping refugees on the Polish-Belarusian border lies on the shoulders of local residents, volunteers and a few non-governmental organizations. Grupa Granica (the Border Group) is an informal coalition that brings many of them together and actively supports providing humanitarian aid.

We do not divide refugees into the “better ones” and the “worse ones” – for almost a year we have been providing humanitarian aid regardless of one’s country of origin, skin color or gender. Refugees on the Polish-Belarusian border are cheated, beaten and robbed, and often find themselves on the verge of physical and mental endurance. Many of them get sick, and at the same time – for a good reason – they are afraid to reveal themselves to the services and ask for help. They are afraid of the violence that they can experience from the side of Belarusian services, but also from the Polish Border Guards, who keep on committing illegal push-backs.

Since the beginning of the humanitarian crisis until July 2022, more than 11,000 people have reached out to us asking for help. We managed to support more than 8,000 of them, including at least 1,000 children.

Today we already know that the humanitarian crisis unfortunately won’t end in the upcoming months. Apart from providing direct humanitarian and medical aid in the forests at the border area, we also provide legal help with applications for international protection, and we help with the search for missing people. We support those who are locked in prison-like guarded detention centers for foreigners – they are often deprived of their basic rights. We constantly gather and share verified and reliable information on the situation at the border; we document human rights violations and help with explaining legal issues. We also monitor and document key events connected with the topic of our work.

All this would not be possible without your huge support! We still need it, as there are literally no signs saying that the violence at the border and the humanitarian crisis will end soon. At the same time, we constantly call on the Polish government to humanely resolve the crisis on the border and to de-escalate violence.

Why your help is so important?

Each donation increases the chances of providing effective help to those who need it most. Let’s show together that there’s nothing illegal in helping others, and that when it comes to providing help to those who need it most, there should be no boundaries. It is violence that is a crime, and turning a blind eye on it just makes authorities and their subordinates continue breaking the law.

https://zrzutka.pl/j5z5aa

Skip to content