Oświadczenie przeciwko polityce rządu prowadzonej na granicy polsko-białoruskiej.

ENGLISH BELOW
Publikujemy oświadczenie przeciwko polityce rządu prowadzonej na granicy polsko-białoruskiej, podpisane przez ponad 110 osób ze świata kultury, nauki i mediów. Jak mówią inicjatorki i inicjatorzy oświadczenia, celem stanowiska jest nagłośnienie trwających naruszeń praw człowieka, sprawienie, aby usłyszało o nich całe społeczeństwo. Jest to też apel do polityków i polityczek, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, o wprowadzenie polityki migracyjnej, zgodnej z prawem międzynarodowym, unijnym i polskim. Bardzo dziękujemy za ten ważny głos.
“Nie zgadzamy się, by obszar wzdłuż granicy polsko-białoruskiej stał się ponownie skrwawioną ziemią. Miejscem, gdzie ludzie giną nie z powodu działań wojennych, lecz z powodu morderczej polityki państwa. Miejscem, gdzie państwo polskie zamiast polityki migracyjnej prowadzi politykę wywózek.
W minionym tygodniu na granicy polsko-białoruskiej w ciągu czterech dni odnaleziono ciała czterech osób. Jak informuje Grupa Granica, śmiertelna polityka wywózek spowodowała, że od początku kryzysu humanitarnego na granicy tej śmierć poniosło co najmniej 37 osób, a blisko 300 jest poszukiwanych.
Ofiarami braku polityki migracyjnej są ludzie, którzy uciekając przed wojną, przemocą i biedą, zdecydowali się skorzystać ze zdradliwego pośrednictwa reżimów łukaszenkowskiego i rosyjskiego. To, że zamiast bezpiecznego życia, osoby te znalazły cierpienie i śmierć, obciąża ciężką winą nie tylko wspomniane reżimy. Ich śmierć i cierpienie to rezultat polityki prowadzonej przez polskie państwo, które przemoc myli z władzą, bezprawne procedury ze sprawczością, a rasizm i pogardę dla życia osób będących Innymi z patriotyzmem i ochroną granic. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wywołany polityką władz Białorusi, nie zwalnia polskich organów z konieczności zachowania proporcji między obowiązkiem ochrony granic i bezpieczeństwa państwa a poszanowaniem praw i wolności człowieka.
Wzywamy odpowiedzialnych za ten stan rzeczy polityków do opamiętania. Z polskiego systemu prawnego muszą natychmiast zniknąć nielegalne przepisy powodujące stosowanie przez Straż Graniczną procederu wywózek. Dotyczy to zwłaszcza przepisów wprowadzonych w sierpniu 2021 roku przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do tzw. rozporządzenia granicznego, wydanych z oczywistym przekroczeniem ustawowego upoważnienia, a pozwalających na wywózki uchodźców nawet bez odnotowania ich personaliów czy stanu zdrowia.
Wyrażamy wdzięczność i solidaryzujemy się z osobami i organizacjami, które niestrudzenie niosą pomoc humanitarną, również medyczną i prawną, na granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy im również za to, że dzięki prowadzonemu monitoringowi sytuacji na granicy i w ośrodkach dla cudzoziemców dokumentują losy ludzi w drodze, odnotowują nazwiska zaginionych i poszukują ich. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli na siebie traumatyczne zadanie poszukiwania zwłok osób, do których pomoc nie dotarła na czas, by żadna śmierć nie pozostała bezimienna i zapomniana”.


ENGLISH VERSION:
We present the statement against the government’s policy on the Polish-Belarusian border, signed by 110 people from the world of culture, science and media. As the initiators of the statement say, the aim of this position is to make the whole society hear about the ongoing human rights violations in the border area. It is also an appeal to the politicians, both in power and in opposition, to introduce migration policy that is in line with international, EU and Polish law. Thank you very much for this important contribution.
“We do not accept the area along the Polish-Belarussian border becoming a blood land again. A place where people die not because of any war operations, but because of a murderous state policy. A place where the Polish state pursues a push-back policy instead of a migration policy.
“Last week the bodies of four people were found at the Polish-Belarussian border within 4 days. According to Grupa Granica (The Border Group), the deadly push-back policy caused the death of at least 37 people since the beginning of the humanitarian crisis; nearly 300 are missing.
Those who fell prey to the absence of any migration policy are people who, fleeing wars, violence and poverty, decided to use the treacherous intermediation of Lukashenko’s and Russian regime. However, not only those two regimes are to be blamed for the fact that instead of a life in safety those people have found only death and suffering. Their deaths and suffering are a result of the policy pursued by the Polish state that mistakes violence for power, unlawful procedures for agency, and racism and contempt for the lives of Others for patriotism and defence of borders. According to the ruling of the Regional Administration Court in Białystok, the crisis at the Polish-Belarussian border, caused by Belarussian authorities’ policy, does not absolve Polish state institutions from the requirement to observe the balance between the duty to defend borders and protect the state and the obligation to respect human rights and freedoms.
We call upon the politicians who are responsible for this situation to come to their senses. All unlawful regulations which result in the Border Guards’ practice of push-backs must be immediately removed from the Polish legal system. This applies in particular to the provisions added by the Minister of Interior and Administration to the so-called „border regulation” in August 2021 – those provisions have been enacted with obvious abuse of statutory powers, yet they permit pushing refugees back without as much as taking down their personal data or health condition.
We are grateful to, and stand in solidarity with all people and organisations who tirelessly provide humanitarian aid, including medical and legal support, at the Polish-Belarussian border. We thank them for their monitoring of the situation at the border and in refugee centres, which lets them document the fates of people on the move, record the names of those who went missing and keep searching for them. We thank all people who took upon themselves the traumatic task of searching for the bodies of those whom help did not reach on time, so that no death is nameless and forgotten.”

Skip to content