Egala w języku esperanto znaczy równi. Pojęcie to odzwierciedla to co dla nas, założycielek stowarzyszenia, jest ważne. Chcemy tworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich osób, bez względu na ich pochodzenie, narodowość czy kulturę.

Stowarzyszenie Egala powstało 10 grudnia 2021 w Białymstoku. Egala, to pojęcie, które oprócz tego, że odzwierciedla to, co dla nas ważne, odnosi się też do naszego zakorzeniania na Podlasiu i w Białymstoku. To tu urodził się Ludwik Zamenhof – ojciec języka esperanto. Z założenia język ten miał łączyć ludzi z różnych kultur i różnych narodowości. Tak też my, jako członkinie Stowarzyszenia, chcemy tworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich osób, bez względu na ich pochodzenie, narodowość czy kulturę. Różnorodność jest dla nas wartością i chcemy ją pielęgnować w podejmowanych przez nas działaniach. Chcemy, aby nasze miasto, region i kraj tworzyły zintegrowane wspólnoty, włączające w nie również wszystkich migrantów i uchodźców.

Cele Stowarzyszenia Egala to przede wszystkim:

  • budowanie przyjaznej, włączającej społeczności dla wszystkich osób – bez względu na ich narodowość, kulturę, religię, przekonania, orientację seksualną, czy pochodzenie,
  • wspieranie migrantów i uchodźców w procesie adaptacji i integracji do życia w Polsce,
  • rozwijanie wrażliwości społeczności przyjmującej na sytuację osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym,
  • rozwijanie wiedzy społeczeństwa przyjmującego na temat migracji i uchodźstwa,
  • aktywne przeciwdziałanie kryzysom humanitarnym,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

  • Aktualnie nasze działania są związane głównie ze wsparciem osób w strzeżonych i otwartych ośrodkach dla cudzoziemców oraz działania prowadzenie działań pomocowych przy granicy polsko-białoruskiej.