W marcu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Wprowadza ona niekorzystne zmiany dla migrantów i migrantek przybywających w Polsce

Wśród zapisów znalazły się m.in. takie, które mówią o tym, że:

  • Komendant Straży Granicznej będzie organem rozstrzygającym kwestie odwołań w sprawach dotyczących m.in. zobowiązania do powrotu, zgody na pobyt tolerowany i pobyt humanitarny oraz zakazów wjazdu,
  • będzie obowiązywać krótszy, 7-dniowy termin na wniesienie odwołania,
  • deportacja migrantów i migrantem będzie mogła się odbyć przed rozpoznaniem sprawy przez sąd,
  • wydłuży się maksymalny okresu przebywania w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (SOC) z 12 do 18 miesięcy w procedurze powrotowej.

Wśród zmian znalazły się też takie, które pozytywnie wpłyną na ukraińskich oraz obywateli(-ek) Białorusi przebywających w Polsce.

Jak podaje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: w pierwszym przypadku chodzi o zmiany w tzw. specustawie ukraińskiej wprowadzające elektroniczny dokument pobytowy dla dziecka, który we wcześniejszych wersjach ustawy nie został uwzględniony. Ponadto, cudzoziemcy(-ki) przebywający w Polsce na podstawie m.in. pobytu stałego, pobytu czasowego, ochrony uzupełniającej, lub pobytu ze względów humanitarnych w przypadku utraty, zniszczenia lub utraty ważności dokumentów podróży, będą mogli wnioskować o ich wydanie w Polsce. Rozwiązanie to będzie mieć duże znaczenie przede wszystkim dla przebywających w Polsce obywateli(-ek) Białorusi.

Nowelizacja ustawy została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian znajduje się na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: http://bit.ly/3lgxC0m

Skip to content