Regulamin

Regulamin serwisu  www.egala.org.pl

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: egala.org.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora związanych z korzystaniem z Serwisu.

Administratorem serwisu egala.org.pl jest Stowarzyszenie Egala z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 14/17, 15-427, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000100920, NIP 5423442937, REGON 520735147.

Serwis umożliwia:

a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,

b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia,

c. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia,

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.egala.org.pl. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

Informacje o działaniach Stowarzyszenia dostępne w serwisie

Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi w Serwisie informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

Zasady przekazywania darowizn

Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, zwana dalej Darczyńcą.

Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.

Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

 a. Przelewu elektronicznego;

 b.  Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);

 c. Przelewu tradycyjnego;

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.

Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi.

Dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny.

Stowarzyszenie nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić na biuro@egala.org.pl

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o którym mowa w ust. 11., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

a.  pisemnej na adres PayU:

PayU S.A.

Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl

telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 Dołączanie do list mailingowych

Dołączenie do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje dot. Działaności Stowarzyszenia.

Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umów, przesłania informacji marketingowych/handlowych lub subskrypcji newsletteru, zgodnie z intencją przekazania danych.

 b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)

c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera. Dane Użytkownika zapisanego do Newslettera są bezpiecznie przechowywane dopóki Użytkownik się temu nie sprzeciwi. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, a także je sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o sposobach wniesienia skargi znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/.

Ochrona danych osobowych

Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie określone zostały w polityce prywatności: www.egala.org.pl/polityka-prywatnosci

Cookies 

Serwis egala.org.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na stronie Serwisu egala.org.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres biuro@egala.org.pl.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa powszechnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin

Regulamin serwisu  www.egala.org.pl

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: egala.org.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora związanych z korzystaniem z Serwisu.

Administratorem serwisu egala.org.pl jest Stowarzyszenie Egala z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 14/17, 15-427, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000100920, NIP 5423442937, REGON 520735147.

Serwis umożliwia:

a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,

b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia,

c. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia,

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.egala.org.pl. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

Informacje o działaniach Stowarzyszenia dostępne w serwisie

Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi w Serwisie informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

Zasady przekazywania darowizn

Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, zwana dalej Darczyńcą.

Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.

Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

 a. Przelewu elektronicznego;

 b.  Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);

 c. Przelewu tradycyjnego;

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.

Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi.

Dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny.

Stowarzyszenie nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić na biuro@egala.org.pl

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o którym mowa w ust. 11., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

a.  pisemnej na adres PayU:

PayU S.A.

Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl

telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 Dołączanie do list mailingowych

 Dołączenie do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje dot. Działaności Stowarzyszenia.

Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umów, przesłania informacji marketingowych/handlowych lub subskrypcji newsletteru, zgodnie z intencją przekazania danych.

 b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)

c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera. Dane Użytkownika zapisanego do Newslettera są bezpiecznie przechowywane dopóki Użytkownik się temu nie sprzeciwi. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, a także je sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o sposobach wniesienia skargi znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/.

Ochrona danych osobowych

 Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie określone zostały w polityce prywatności: www.egala.org.pl/polityka-prywatnosci.

Cookies 

Serwis egala.org.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na stronie Serwisu egala.org.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres biuro@egala.org.pl.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na Stronie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa powszechnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Skip to content